Nowości
AZURA black case
AZURA black case
75,00 zł
szt.
SAILOR black case
SAILOR black case
75,00 zł
szt.
SEXYLADY black case
SEXYLADY black case
75,00 zł
szt.
Regulamin sklepu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży na terenie Polski towarów za pośrednictwem sklepu internetowego "BlackOnyx" (zwanego dalej Sklepem) zlokalizowanego na stronie internetowej  http://www.blackonyx.pl.
 2. Właścicielem Sklepu jest BlackOnyx Izabela Kućmierz
 3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna towarów znajdujących się w ofercie Sklepu.
 4. Minimalne wymagania techniczne do korzystania ze sklepu internetowego to:
  1. urządzenie podłączone do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą przechowywanie plików cookies,
  2. przeglądarka www,
  3. posiadanie konta email – do odbierania i wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną.

§2 Rejestracja w Sklepie

 1. Sklep umożliwia Kupującym założenie indywidualnego konta (konto użytkownika).
 2. Założenie konta następuje poprzez: 
  1. wpisanie przez Kupującego adresu email oraz ustalonego przez siebie hasła oraz uzupełnienie danych adresowych, tj. imienia, nazwiska, adresu (ze wskazaniem miejscowości, ulicy, kodu pocztowego, numeru telefonu),
  2. potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.
 3. Zalogowanie się do konta następuje poprzez wpisanie przez Kupującego adresu e-mail (login) oraz hasła wskazanego przez Kupującego przy założeniu konta.
 4. Kupujący powinien aktualizować dane uzupełnione po założeniu konta niezwłocznie po zmianie tych danych.
 5. Kupujący będący posiadaczami indywidualnych kont mają ułatwiony proces składania zamówień, w szczególności polegający na braku obowiązku każdorazowego potwierdzania akceptacji Regulaminu jak też obowiązku podawania danych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, NIP itp.). Ponadto Kupujący może korzystać z innych funkcji konta (np. przeglądania historii zamówień).
 6. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (U. 2014, poz. 1182 j.t. z późn. zm.), tj. w celu umożliwienia realizacji przez Sprzedawcę zawieranych umów, w tym w szczególności dostarczenia towaru i wystawienia dokumentów księgowych jak również celem marketingu bezpośredniego własnych produktów. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, może również żądać usunięcia danych. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

§3 Składanie i realizacja zamówień

 1. Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza zamówienia, w którym Kupujący wybiera m.in. rodzaj i ilość towaru, formę płatności oraz sposób dostawy.
 2. Zamówienia można składać za pomocą elektronicznego formularza zamówienia udostępnionego w Sklepie. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego poprzez zaznaczenie w formularzu pola potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem.
 3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdzi jego otrzymanie i dostępność zamówionego towaru oraz poinformuje Kupującego o momencie wysyłki towaru w wysłanym do Kupującego e-mailu.
 4. Wysyłka towaru następuje w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia, przy czym jeżeli Kupujący wybrał jako sposób zapłaty przedpłatę nie wcześniej niż po wpłynięciu środków na rachunek Sprzedawcy.
 5. Ceny poszczególnych towarów wskazane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cło itp.).
 6. Sprzedawca wydaje Kupującemu dowód sprzedaży (paragon, lub faktura VAT), który jest wystawiany po uprzednim skompletowaniu i przygotowaniu towarów do wysyłki lub do odbioru przez Kupującego i wysyłany Kupującemu wraz z przesyłką lub wręczany przy odbiorze towaru.
 7. Zamówienia są przyjmowane 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem Internetu.
 8. Składając zamówienie, klienci będący przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej (z wyłączeniem Polski), którzy chcą nabyć towary ze stawką podatku VAT wynoszącą 0%, oświadczają, że zakupiony towar zostanie wywieziony poza granice Polski, zgodnie z przepisem art. 42 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t.).

§4 Warunki dostawy

 1. Dostawa towarów może następować, według wyboru Klienta, za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS Polska lub osobiście w Sklepie w Tychach 43-100, przy ul. Fabrycznej 5.
 2. Zamówiony towar może być odebrany osobiście przez Klienta, po potwierdzeniu przez Sklep przygotowania zamówionego towaru, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00.
 3. Kupujący może według swego wyboru uiścić należność za zakupiony towar przy odbiorze towaru od przewoźnika lub od Sprzedawcy lub przedpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy. Koszty dostawy towarów znajdują się w zakładce: "Koszty i czas dostawy".
 4. Przy odbiorze towaru Kupujący proszony jest o sprawdzenie czy przesyłka nie posiada uszkodzeń, czy jest nienaruszona i zgodna z zamówieniem Kupującego.
 5. W razie stwierdzenia przez Kupującego, że przesyłka jest uszkodzona, niekompletna lub niezgodna z zamówieniem, Kupujący jest proszony o nieprzyjmowanie przesyłki oraz, jeśli to możliwe, spisanie protokołu szkody z kurierem, a także zgłoszenie zaistnienia takiego faktu Sprzedawcy.

§5 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem ma prawo, zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia zawarte są w zakładce: "Odstąpienie od umowy".
 2. W przypadku zamówień za pobraniem jeśli zamówienie nie przekracza kwoty 200 zł – przesyłka jest płatna zgodnie z cennikiem znajdującym się na naszej stronie w zakładce: "Koszty i czas dostawy".

Zgodnie z treścią art. 491. § 1 Kodeksu cywilnego:  Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

Ponadto: art. 494. Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.


§6 Reklamacje

 1. Jeśli Kupującym jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru.
 2. Jeśli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:
  1. Jeśli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący będący Konsumentem może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
  2. Jeśli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący będący konsumentem może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad.
  3. W przypadku stwierdzenia wady towaru, koszty odesłania towaru do Sprzedawcy, a w wypadku żądania wymiany towaru na nowy również koszt wysyłki towaru do kupującego pokrywa Sprzedawca.
  4. W razie odstąpienia od umowy z powodu istnienia wady rzeczy, Sprzedawca zwraca kupującemu całość wpłaconej przez niego należności, jak również pokrywa koszt zwrotu towaru.

§7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2017 roku.
 3. Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania wobec Kupujących - Przedsiębiorców, będących klientami Sprzedawcy, z którymi Sprzedawcę łączą umowy o współpracy handlowej regulujące szczegółowo prawa i obowiązki stron, w zakresie w którym postanowienia Regulaminu pozostają w sprzeczności z postanowieniami umowy współpracy (pierwszeństwo umowy).

Informacje dla Kupującego będącego Konsumentem, zgodnie z treścią art. 12 ustawy o prawach konsumenta (pouczenie):

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sklepu internetowego: „BlackOnyx”. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie, zgodnie z danymi w pkt 3.
 2. Sprzedawcą jest BlackOnyx Izabela Kućmierz
 3. Przedsiębiorstwo Sprzedającego mieści się w Tychach 43-100, przy ul. Fabrycznej 5. Konsument może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: store@blackonyx.pl oraz telefonicznie pod numerem: +48 500 162 620.
 4. Adres, pod którym Konsument może składać reklamację jest wskazany w pkt 3.
 5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu zawierają podatek VAT. Opłaty za opakowanie i dostawę towarów są podane w zakładce: "Koszty i czas dostawy".
 6. Nabywanie towarów za pośrednictwem Sklepu nie zwiększa kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, które są zgodne z cenami oferowanymi przez poszczególnych dostawców, z których usług korzysta Konsument.
 7. Zapłata za zakupiony towar oraz pokrycie kosztów opakowania i dostawy następuje według wyboru Konsumenta przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od daty zakupu lub w momencie odbioru towaru.
 8. Sprzedawca kompletuje zamówienie i przekazuje je do wysyłki lub przygotowuje do odbioru osobistego, w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 9. Sprzedawca rozpatruje przesłane reklamacje w terminie do 14 dni od jej zgłoszenia, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności danej sprawy.
 10. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od otrzymania towaru. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się na stronie Sklepu w zakładce: "Odstąpienie od umowy".
 11. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument pokrywa koszty wysyłki towaru z powrotem do Sprzedawcy.
 12. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
 13. Sprzedawane towary nie są objęte gwarancją ani nie są w stosunku do nich przewidziane dodatkowe usługi posprzedażowe.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl